GİZLİLİK POLİTİKASI  


Bilgilendirme


Bilgilendirme Politikası
ZAF Grubu, mevzuata uyumlu olma politikası çerçevesinde, işbu Bilgilendirme metnini hazırlamıştır. Bu metin, ZAF Grubu’nun, ilgili kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak için hazırlanmış olup; ZAF Grubu bünyesinde bulunan tüm Şirketler için geçerlidir. Bu Bilgilendirme metninin kapsamında, işbu internet sitesine erişerek kişisel bilgilerini veren üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere ZAF Grubu bünyesindeki tüm Şirketlerin çalışanları bulunmaktadır. 
ZAF Grubu Şirketleri nezdinde çalışanların veya iş başvurusunda bulunanların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruğu, adresi, cep telefonu gibi kişisel verileri bulunmaktadır. Bu veriler, çalışanlar/adaylar tarafından Şirketlere iş başvurusu, işe giriş işlemleri, vize başvurusu, referans kontrolü gibi nedenlerle verilmekte ve Şirketler tarafından, iş başvurusunun değerlendirilmesi, iş hukukundan ve iş sözleşmesinden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi için zorunlu olması, çalışanın vize başvurusunun, iş seyahatinin gerçekleştirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Şirketlerin destek hizmeti aldığı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin  işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme, silinme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

İşbu bilgilendirme metni ve yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili olarak, her zaman main@zafer.com.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


ZAF Grubu Şirketleri
ve kendi adına
Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş.